๏ปฟ

ฮฑฮธฮทฮฝฯŒฯฮฑฮผฮฑ.gr

ƒฌƒรƒิƒึƒฯƒวƒะƒั? ƒรƒะƒัƒวƒฟƒั?ƒฯƒวƒฟ ƒมƒวƒฟ ƒี?ƒฯƒว ƒศƒฟƒว ƒฦƒฟƒษƒฟƒะƒะƒวƒห?
ƒฟƒฦƒลƒห?ƒฯƒฟƒสƒฟ.gr
3 / 5

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฑƒฯƒฟƒมƒวƒศ? ƒศƒึƒสƒึƒย?ƒฟ ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒ ƒฟƒะƒวƒษƒรƒว?ƒยƒล ƒขƒวƒฟƒฯƒศƒรƒวƒฟ : 70 '
ƒฐƒศƒลƒหƒอƒฦ.:ƒก. ƒจƒฟƒฯƒฟƒส?ƒิƒอ?
ƒฃƒฯƒสƒลƒหƒร?ƒรƒว: ƒฒƒฯ? ƒชƒฟƒห?.

ƒฅ ƒรƒฬƒอƒสƒอƒษ?ƒมƒลƒะƒล ƒสƒวƒฟ? ƒิ?ƒฯƒฟ?, ƒรƒมƒศƒษƒึƒภƒวƒะƒส?ƒหƒล? ƒะƒัƒฟ ?ƒฦƒล ƒสƒวƒฟ? ƒรƒฮƒฟƒฯƒิƒวƒฟƒศ?? ƒศƒอƒวƒหƒึƒห?ƒฟ?, ƒะƒร ?ƒหƒฟ ƒสƒอƒห?ƒษƒอƒมƒอ ƒสƒร ƒะƒฮƒฟƒฯƒฟƒศƒัƒวƒศ? ƒศƒอƒฯ?ƒำƒึƒะƒล

ƒณƒึƒัƒอƒมƒฯƒฟƒำ?ƒร? ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒฐƒาƒสƒภƒอƒษƒฟƒวƒอƒมƒฯ?ƒำƒอ?

ƒŸƒหƒฟƒษƒาƒัƒวƒศ? ƒอƒว ƒศƒฯƒวƒัƒวƒศ?? ƒัƒอƒา ƒศƒอƒวƒหƒอ? ƒมƒวƒฟ ƒฟƒาƒั? ƒัƒลƒห ƒฮƒฟƒฯ?ƒะƒัƒฟƒะƒล

ƒข?ƒะƒร ƒัƒลƒห ƒศƒฯƒวƒัƒวƒศ? ƒะƒอƒา

ƒฎƒอ? ƒฮƒฟ?ƒฤƒรƒัƒฟƒว

ƒญƒยƒลƒม?? ƒฆƒร?ƒัƒฯƒอƒา

!

ƒฎƒฟƒฯƒฟƒะƒั?ƒะƒรƒว?/ƒฆ?ƒฟƒัƒฯƒฟ ƒฟƒห?:

ƒŸƒหƒฟƒฤ?ƒัƒลƒะƒล ƒฮƒฟƒฯ?ƒะƒัƒฟƒะƒล?/ƒฦƒร?ƒัƒฯƒอƒา

ƒฎƒวƒอ ƒยƒลƒสƒอƒำƒวƒษƒร?? ƒฮƒฟƒฯƒฟƒะƒั?ƒะƒรƒว?

ƒฅ ƒชƒรƒม?ƒษƒล ƒด?ƒสƒฟƒวƒฯƒฟ

ƒขƒฯƒฟƒสƒฟƒัƒอƒฮƒอƒวƒลƒส?ƒหƒอ ƒชƒาƒฦƒวƒะƒั?ƒฯƒลƒสƒฟ

ƒญ ƒฮƒอƒาƒฮƒอƒาƒษ?ƒหƒวƒอ?

ƒจƒอƒวƒหƒึƒหƒวƒศ?

ƒฆ?ƒสƒฟƒัƒฟ

ƒฐƒัƒอƒห ?ƒญ?ƒศƒอ? ƒัƒอƒา ƒด?ƒฯƒล ƒฏ?ƒสƒฟ ƒฆ?ƒฟƒัƒฯƒอ

ƒขƒฅƒสƒลƒัƒฯƒล? ƒฮƒฯƒวƒห ƒฟƒฮ? 15 ?ƒฯƒร?
ƒฅ ƒฮƒษƒอƒศƒล ƒลƒัƒฟƒห ƒฮƒอƒษƒา ƒฟƒฮƒษƒล ƒศƒฟƒว ƒยƒรƒห ƒรƒวƒิƒร ƒวƒยƒวƒฟƒวƒัƒรƒฯƒอ ƒรƒหƒยƒวƒฟƒำƒรƒฯƒอƒห, ...

ƒข?ƒอ ƒัƒฯƒรƒษƒอ? ƒัƒฯƒรƒษƒอ? ƒัƒรƒห?ƒฯƒอƒว ƒฆ?ƒฟƒัƒฯƒอ

ƒ ƒวƒภƒล ƒฮƒฯƒวƒห ƒฟƒฮ? 2 ƒลƒส?ƒฯƒร?
ƒฑƒอ ƒัƒรƒษƒอ? ƒัƒอƒา ƒลƒัƒฟƒห ƒฟƒฮƒอƒัƒอƒสƒอ ƒศƒฟƒว ƒยƒรƒห ƒสƒอƒา ƒฟƒฯƒรƒะƒร.ƒฅ ƒฮƒฟƒฯƒฟƒะƒัƒฟƒะƒล ƒลƒัƒฟƒห ƒรƒาƒิƒฟƒฯƒวƒะƒัƒล ƒศƒฟƒว ƒมƒรƒษƒฟƒะƒฟ ƒฟƒฯƒศƒรƒัƒฟ!

ƒข?ƒอ ƒัƒฯƒรƒษƒอ? ƒัƒฯƒรƒษƒอ? ƒัƒรƒห?ƒฯƒอƒว ƒฆ?ƒฟƒัƒฯƒอ

ƒ ƒวƒภƒล ƒฮƒฯƒวƒห ƒฟƒฮ? 3 ƒลƒส?ƒฯƒร?
ƒฃƒฬƒฟƒวƒฯƒรƒัƒวƒศƒล ƒฮƒฟƒฯƒฟƒะƒัƒฟƒะƒล!! ƒขƒร ƒะƒัƒฟƒสƒฟƒัƒลƒะƒร ƒอƒษƒอ ƒัƒอ ƒฦƒรƒฟƒัƒฯƒอ ƒหƒฟ ƒมƒรƒษƒฟƒรƒว!!ƒจƒาƒฯƒวƒฟƒศƒวƒยƒล? ƒฆƒฃƒญƒฐ ...

ƒฌƒฟƒำƒหƒวƒศ? ƒฮ?ƒฯƒะƒว ƒัƒอ ƒศƒฟƒษƒอƒศƒฟ?ƒฯƒว ƒฆ?ƒฟƒัƒฯƒอ

ƒขƒฅƒชƒฅƒฑƒฏƒฅƒฐ ƒฮƒฯƒวƒห ƒฟƒฮ? 3 ƒลƒส?ƒฯƒร?
ƒขƒว?ƒภƒฟƒะƒฟ ƒัƒลƒห ƒศƒฯƒวƒัƒวƒศ? ƒะƒฟ? ?ƒิƒอƒหƒัƒฟ? ?ƒยƒล ƒมƒฯ?ƒีƒรƒว ƒัƒล ƒยƒวƒศ? ƒสƒอƒา, ...

ƒฌƒฟƒำƒหƒวƒศ? ƒฮ?ƒฯƒะƒว ƒัƒอ ƒศƒฟƒษƒอƒศƒฟ?ƒฯƒว ƒฆ?ƒฟƒัƒฯƒอ

ƒกƒว?ƒฯƒมƒอ? ƒช?ƒิƒฟƒษƒอ? ƒฮƒฯƒวƒห ƒฟƒฮ? 3 ƒลƒส?ƒฯƒร?
ƒŸƒมƒฟƒฮƒลƒั? ƒศƒาƒฯ?ƒฟ ƒขƒลƒส?ƒยƒล, ƒรƒษƒฮ?ƒฤƒึ ƒหƒฟ ƒยƒลƒสƒอƒะƒวƒรƒาƒฦƒร? ƒัƒอ ƒะƒิ?ƒษƒว? ƒสƒอƒา ...

ƒฟƒฦƒลƒห?ƒฯƒฟƒสƒฟ Club

ƒชƒร ƒัƒอ ƒฟƒฦƒลƒห?ƒฯƒฟƒสƒฟ Club

?ƒศƒฮƒัƒึƒะƒล 50% ƒะƒร 2 ƒศƒวƒห?ƒะƒรƒว?!

ƒŸƒหƒฟƒฤ?ƒัƒลƒะƒร ƒัƒว? ƒฮƒฟƒฯƒฟƒะƒั?ƒะƒรƒว? ƒสƒร ƒัƒอ ƒรƒวƒยƒวƒศ? ƒะ?ƒสƒภƒอƒษƒอ ƒฮƒอƒา ƒะƒาƒสƒสƒรƒั?ƒิƒอƒาƒห ƒฟƒาƒั?ƒห ƒัƒลƒห ƒรƒภƒยƒอƒส?ƒยƒฟƒะƒัƒอ ƒฟƒฦƒลƒห?ƒฯƒฟƒสƒฟ Club.

ƒขƒร?ƒฬƒร ƒะƒัƒอ ƒัƒฟƒสƒร?ƒอ ƒัƒลƒห ƒศ?ƒฯƒัƒฟ ƒส?ƒษƒอƒา? ƒะƒอƒา ƒศƒฟƒว ƒศ?ƒฯƒยƒวƒะƒร 50% ?ƒศƒฮƒัƒึƒะƒล ƒะƒัƒลƒห ƒฟƒมƒอƒฯ? 2 ƒรƒวƒะƒวƒัƒลƒฯ?ƒึƒห (2 ?ƒัƒอƒสƒฟ ƒสƒร ?ƒหƒฟ ƒรƒวƒะƒวƒั?ƒฯƒวƒอ) ?ƒฮƒอƒวƒฟ ƒลƒส?ƒฯƒฟ ƒัƒล? ƒรƒภƒยƒอƒส?ƒยƒฟ? ƒฦ?ƒษƒรƒว?!

?ƒิƒรƒว? ƒศ?ƒฯƒัƒฟ ƒัƒล? ƒฑƒฯ?ƒฮƒรƒฤƒฟ ƒฎƒรƒวƒฯƒฟƒว??;