Νέο στρατηγικό σχέδιο για την προβολή και ανάπτυξη του Τουρισμού στην Αττική

Ξεκινάει η υλοποίηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής» με 9 εκατ. Ευρώ.

Νέο στρατηγικό σχέδιο για την προβολή και ανάπτυξη του Τουρισμού στην Αττική

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η δημιουργία ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, η ανάδειξη της σημασίας του βιώσιμου τουρισμού και η εναρμόνιση με τις αρχές και τις προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν μεταξύ άλλων, τους βασικούς άξονες του "Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής"

Το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 9 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής. Η σχετική δημόσια σύμβαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και την εκπρόσωπο της ένωσης εταιρειών που έχουν αναλάβει ανάδοχοι του έργου.  Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού Θ. Κουτσογιαννόπουλος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού  Αθ. Κολυβά, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα και ο Τεχνικός Σύμβουλος Δ. Μπιμπίκος.

Η υπογραφή της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: "Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής" πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των υπ’ αρ. 1/2021 και 16/22 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΕ.ΣΥ) Αττικής και κατόπιν της ολοκλήρωσης του σχετικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και της λήψης όλων των απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων. 

Νέο στρατηγικό σχέδιο για την προβολή και ανάπτυξη του Τουρισμού στην Αττική

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αναφερόμενος στις βασικές αρχές που θα υπηρετεί το στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή και τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, εστίασε στην ανάγκη ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής όπως είναι το φυσικό της κάλλος, η ιστορία και το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, στη διαμόρφωση νέων συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων, στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή, την ανάπτυξη των θεματικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού με μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο γίνεται πιο σύνθετο.

"Στόχος μας είναι να αναδειχθεί η ιδιαίτερη τουριστική αξία της Αττικής μας.  Ως Διοίκηση της Περιφέρειας από την αρχή της θητείας μας, μέχρι σήμερα, έχουμε κάνει στρατηγικές κινήσεις για την τουριστική ενίσχυση της Αττικής. Παράλληλα, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αττικής, εκτός από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις, προωθήσαμε την τόνωση της διαφημιστικής καμπάνιας, με στόχευση σε ειδικά κοινά και την προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων όλο το χρόνο. Επιπλέον, στις προτεραιότητές μας παραμένουν η ενίσχυση του τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στην Αττική, όπως και η ανάπτυξη άλλων θεματικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο γαστρονομικός, ο θαλάσσιος και ο οινοτουρισμός. Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συμβολή τους και η συνεργασία τους με τον Αρμόδιο Εντεταλμένο σε Θέματα Τουρισμού Θ. Κουτσογιαννόπουλο είναι συστηματική και αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα", επισήμανε μεταξύ άλλων ο κος Πατούλης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης – Προγράμματος για την Τουριστική Προβολή και Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του Έργου "Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής", από την επιτελική Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό δράσεων τουριστικής προβολής και τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Οι βασικές συνιστώσες του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης-Προγράμματος για την Τουριστική Προβολή και τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, συνοψίζονται στις ακόλουθες:
● Στην αναπροσαρμογή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης των τουριστικών πόρων, κυρίως λόγω των πρωτόγνωρων προκλήσεων που αντιμετώπισε ο τουριστικός τομέας, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όσο και μετά από αυτήν. 
● Στο σχεδιασμό, εξειδίκευση, υλοποίηση και παρακολούθηση των Δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στα πρότυπα του νέου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, που δίνει προτεραιότητα στην ευελιξία, στην ασφάλεια των ταξιδιωτών,
στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων (φυσικά φαινόμενα, δημόσιας υγείας κ.λπ.), στη διαχείριση κινδύνων, στην εισαγωγή και ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τάσεων που κυριαρχούν στο διεθνή τουρισμό, στην αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης της Πολιτείας, της Περιφέρειας και των Επιχειρήσεων.
● Στην ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας της έννοιας της βιωσιμότητας του τουρισμού και των συνδεδεμένων με αυτόν δραστηριοτήτων (μεταφορές, logistics, πολιτισμός, αναψυχή, διατροφή, βιωματικές εμπειρίες κ.λπ.) και την εναρμόνιση του τουρισμού στην Αττική με τις αρχές και προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης.
● Στη διασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας της στρατηγικής ανάδειξης στην Περιφέρεια Αττικής των δύο διακριτών τουριστικών χαρτοφυλακίων ταξιδιωτικών εμπειριών, το γεωγραφικό και το θεματικό, που θα αποτελούν υποσύνολα προορισμών και τουριστικών προϊόντων και συγκεκριμένα:
ως προς την τουριστική προβολή, στην εστίαση των πόρων της Περιφέρειας Αττικής στις πιο ελκυστικές και ώριμες τουριστικές αγορές, λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση των αναγκών ασφάλειας και ανθεκτικότητας από τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19, καθώς και την ανάγκη ανάδειξης νέων πόρων, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας Αττικής και να αρθούν τυχόν ανισότητες ως προς τις δυνατότητες και ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης του συνόλου των πόρων της Περιφέρειας και, έτσι, να επωφεληθούν όλες οι περιοχές της Αττικής από τις προτεινόμενες ενέργειες τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

 • ως προς την τουριστική ανάπτυξη, στην εστίαση των πόρων της Περιφέρειας Αττικής στην ανάπτυξη των θεματικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού (συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας), καθώς και στη βιώσιμη διαχείριση των ροών επισκεψιμότητας.
 • στη βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων της Αττικής, ιδίως ως προς την εποχικότητα και την συστηματική αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής των επισκεπτών της, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την προώθηση νέων τμημάτων της τουριστικής αγοράς (λ.χ. city break, MICE, High-end, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ιατρικός τουρισμός κ.λπ.) και αφετέρου, τις διερχόμενες ροές και την προσέλκυση νέων τύπων επισκεπτών, με κατάλληλες στοχεύσεις μια σύγχρονης, καινοτόμου και αποτελεσματικής καμπάνιας σε αγορές-στόχους.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τις εξής δράσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Α.

 • Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 (Α` 175) και τις τιθέμενες προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της εθνικής νομοθεσίας και του Υπουργείου Τουρισμού
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνεται και η Μελέτη: "Οδικός Χάρτης Ανάπτυξης Θεματικών Μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής"
 • Διενέργεια Μελέτης για την χαρτογράφηση σημείων ενδιαφέροντος της Αττικής στο πλαίσιο προώθησης των οπτικοακουστικών παραγωγών στην Περιφέρεια Αττικής
 • Διενέργεια έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών και έρευνες στο εξωτερικό για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Π.Α.

 • Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις (με φυσική παρουσία, εικονικές - virtual ή υβριδικές ανάλογα με τις κατά περίπτωση υφιστάμενες συνθήκες λόγω Covid-19) στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
 • Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε στοχευμένες διοργανώσεις - παρουσιάσεις τουριστικών προορισμών με επαγγελματικές συναντήσεις - Business to Business επαφές / Β2Β με τουριστικούς επαγγελματίες (ταξιδιωτικούς πράκτορες, Tour Operators, κ.λπ.) στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με φυσική (ή ψηφιακή) παρουσία
 • Διοργάνωση και υλοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής στοχευμένων ημερίδων - παρουσιάσεων για την Τουριστική Προβολή της Π.Α. (workshops) κ.ά.
 • Υλοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης τουριστικών δημοσιογράφων (Press trips) και ταξιδίων εξοικείωσης τουριστικών επαγγελματιών (Familiarization trips) για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής
 • Δημιουργία και παραγωγή έντυπου υλικού τουριστικής προβολής
 • Δημιουργία και παραγωγή ηλεκτρονικού – οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής (videos)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Π.Α. ΚΑΙ  ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 • Ενίσχυση της παρουσίας της Περιφέρειας Αττικής στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής.
 • Αναβάθμιση του περιεχομένου και τεχνική υποστήριξη της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής
 • Ενίσχυση της προβολής της τουριστικής ιστοσελίδας μέσω των εργαλείων SEM και SEO

Διαβάστε Επίσης


 

Διαβάστε ακόμα

Τελευταία άρθρα Athinorama Plus

Αν δεν ήξερες για το Μαυράθηρο ήρθε η ώρα & στο συστήνει η Canava Roussos

Είναι πληθωρικό και υπάρχει λόγος. Οι τρεις δυναμικές ποικιλίες της Σαντορίνης το ενορχηστρώνουν και φέρνουν τα πάνω κάτω.

"Χρυσάνθειο": Πρότυπο κέντρο φιλοξενίας ηλικιωμένων στη Δράμα

Με διάκριση 5 αστέρων, έχει χαρακτηριστεί εφάμιλλο με αντίστοιχες μονάδες σε Γερμανία και Ελβετία.

Olympic Festival Paris 2024 στο ΚΠΙΣΝ: Ένα φεστιβάλ για όλους αφιερωμένο στην ολυμπιακή χρονιά

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, αναμεταδόσεις αγώνων και πολλές εκπλήξεις.

Το Lidl Kids Team Ελλάδος έζησε την εμπειρία του UEFA EURO 2024TM στο Βερολίνο

Μοναδικές στιγμές απόλαυσαν 11 παιδιά με τις οικογένειές τους στον αγώνα μεταξύ Ολλανδίας και Τούρκιας.

ΣΤΑ.ΣΥ.: Aναβάθμιση σταθμών Μετρό, νέα εικόνα και σύγχρονη ασφάλεια

Τεχνικές παρεμβάσεις στους σταθμούς του Μετρό βελτιώνουν την αισθητική και ενισχύουν την ασφάλεια, με LED φωτισμό και ανανεωμένα πλακίδια

Αστικός Περίπατος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα: Αναδεικνύοντας την παράκτια ζώνη με υπογραφή Χαρδαλιά

Υπεγράφη η σύμβαση της κατασκευής του αστικού περιπάτου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.