Χειρόγραφα Παιδείας και Ελευθερίας 15ος – 19ος αι.

Μια συνεργασία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Δημιουργία Αρχείου Ιστορίας της Ελληνικής Κυπριακής Εκπαίδευσης (ΑΙΕΚΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και του Σπιτιού της Κύπρου.


Επιμέλεια: Μαρία Ραγιά, Άντρη Χρυσάνθου